Dernek TA?zA?AYA?

ADALET GA�NA?LLA?LERA� DERNEAzA� TA?ZA?AzA?

DerneAYin AdA� ve Merkezi

Madde 1– DerneAYin AdA�: a�?Adalet GA�nA?llA?leri DerneAYia�� dir.

DerneAYin Merkez ve Azubeleri

Madde 2– DerneAYin merkezi Ankaraa��dA�r.Genel Kurul KararA� ile AYube aA�A�labilir.YA�netim Kurula��unca temsilcilik aA�A�labilir.

DerneAYinA� AmacA�

Madde 3- YaAYanabilir bir toplum ve dA?nya iA�in, adaletin mutlak ve vazgeA�ilmez bir deAYer olduAYunu kabul eder. Toplumda adalet duygusunun yerleAYmesi ve adaletin hakim olmasA� iA�in A�alA�AYA�r.

FAALA�YETLERA�

Madde 4-

1- HalkA�n adaletin tesisine olan gA?venin zayA�flamasA�nA�n ve hak arama bilincinin istenilen seviyede olmamasA�nA�n nedenlerini araAYtA�rarak, adaletin tesisi ve hak arama AYuurunun geliAYmesi iA�in faaliyetlerde bulunur.

2- HakkA� ve adaleti esas alanA� bir hukuk dA?zeninin tanzimi iA�in gerekli araAYtA�rmalarA� yapar.

3- Evrensel hukuk ilkelerine uygun insanca yasamanA�n gereAYi olan temel hak ve hA?rriyetlerin sA�nA�rlanmasA�na ve ortadan kaldA�rA�lmasA�na yA�nelik dA?zenlemelerin ve uygulamalarA�n sona ermesi iA�in A�alA�AYA�r.

4- A�nsan haklarA� ihlallerine karAYA� mA?cadele eder, gerekirse olay yerinde incelemelerde bulunup, sorumlular hakkA�nda aA�A�lan dosya veya ilgili evraklarA� inceler, duruAYmalara gA�zlemci olarak katA�lA�r.

5- Kamu vicdanA�nA� yaralayan adaletsizlikleri tespit eder, her tA?rlA? yolsuzluk, rA?AYvet, iltimas ve benzeri fiillere karAYA� mA?cadele eder, raporlar tanzim eder ve ilgili birimlere bunlarA� sunar. Gerekirse bu konulardaA� ilgililer hakkA�nda yasal tA?m AYikayet ve baAYvurularA� yapar, dava aA�ar.

6- Mecliste gA�rA?AYA?lmekte olan tasarA� ve teklifleri deAYerlendirerek, bu konuda raporlar tanzim eder ve ilgili birimlere sunar.

7- Mesleki, sosyal ve kA?ltA?rel konularda toplantA�, seminer, konferans, panel, sempozyum aA�A�k oturum, toplantA� ve gA�steriler yapar, yarA�AYmalar dA?zenler ve kamuoyu oluAYturucu tA?m yasal faaliyet yA�ntemlerini kullanA�r.

8- Hukukun geliAYtirilmesi iA�in gerekli araAYtA�rmalarA� yapar, bu amaA�la kurs, kA?tA?phane, lokaller aA�ar,A� serbest ders, seminer, dil kurslarA� tertip eder ve benzeri programlA� faaliyetler dA?zenler, projeler geliAYtirir.

9- AraAYtA�rma, anket, inceleme ve her tA?rlA? A�alA�AYma sonuA�larA�nA� gerektiAYinde TA?rkA�e ve diAYer dillerde basA�lacak kitap, dergi ve benzeri yayA�nlarla aA�A�klar. SA?reli ve sA?resiz yayA�ncA�lA�k faaliyetinde bulunabilir. Faaliyetlerini internet ortamA�nda da sA?rdA?rA?r.

10-A�A�AYrencilerinA� yetiAYmeleri iA�in yurtlar aA�ar, ihtiyaA� sahiplerine burslar verir.

11-A�A?yelerin her tA?rlA? ihtiyaA�larA�nA� karAYA�lamak iA�in sosyal yardA�m fonlarA� kurar. Gezi, piknik, kamp ve kermesler tertip eder ve benzeri sosyal, kA?ltA?rel faaliyetlerde bulunur.

12-A�AmacA�na ulaAYmak iA�in genel kurul veya yA�netim kurulunun uygun gA�receAYi baAYka yA�ntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.

13- Dernek bu tA?zA?kte gA�sterilen amaA�larA� gerA�ekleAYtirmek A?zere eAYitim ve A�AYretim faaliyetleri iA�in yurt, pansiyon, kitaplA�k ve okuma odasA�; sosyal yardim faaliyetler iA�in A�ocuk bakim yuvasA�, huzur evi, aAYocagi; sportif faaliyetler iA�in spor saha veya salonu ve meskun yerler dA�AYA�nda kamp tesislerini kiralayabilir, kurabilir ve isletebilir.

14-A�Ulusal ve uluslararasA� hukukun evrensel ilkelerinin korunmasA� ve geliAYtirilmesi iA�in amaA�larA�na uygun olarak diAYer A?lkelerdeki benzeri dernekler, A?niversiteler, A�AYretim kurumlarA� ve benzeri kuruluAYlar ile iAYbirliAYine girerek, A?ye olabilir. yurt iA�inde ve dA�AYA�nda gerekli A�alA�AYmalarA� yapar.

15- Dernek yurtiA�inde ve yurt dA�AYA�nda, amaA�larA� ile ilgisi bulunan diAYer dernekler, vakA�f, sendika, baro ve benzeri sivil toplum kuruluAYlarA�yla ortak bir amacA� gerA�ekleAYtirmek A?zere ve yA�netim kurulu kararA� ile platform veya federasyon oluAYturabilir, var olan platform veya federasyonlara katA�labilir, ayrA�labilir.

16- Benzer amaA�lara uygun faaliyet gA�steren federasyon kurulmalarA�nda ve benzeri oluAYumlarda yer alabilir, A?ye olabilir, A�alA�AYmalarA�na iAYtirak edebilir ve yurtdA�AYA�nda AYube aA�abilir .

17- Faaliyet alanA� gA�zetmeksizin her tA?rlA? sivil toplum A�rgA?tA? ile iliAYkiler kurar; gerekirse platform ve A?st birlikler oluAYturabilir.

18- Dernek amaA�larA�nA� gerA�ekleAYtirmek iA�in gerektiAYinde ticari faaliyette bulunacak iAYletmeler kurabilir. BaAYA�AY alabilir. Dernek adA�na menkul ve gayrimenkul mallar satA�n alA�r, satabilir, kiraya verebilir.

19- Dernek her tA?rlA? ayni ve nakdi baAYA�AY ve yardA�mlarA� kabul eder. AmacA�na ulaAYmak iA�in gerektiAYinde yurt dA�AYA�ndaki kiAYi, kurum ve kuruluAYlardan ayni ve nakdi yardA�m alabilir.

A?ye Olma HakkA� ve A?yelik A�AYlemleri

Madde 5– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneAYin amaA� ve ilkelerini benimseyerek bu doAYrultuda A�alA�AYmayA� kabul eden ve MevzuatA�n A�ngA�rdA?AYA? koAYullarA�nA� taAYA�yan her gerA�ek ve tA?zel kiAYi bu derneAYe A?ye olma hakkA�na sahiptir. Ancak, yabancA� gerA�ek kiAYilerin A?ye olabilmesi iA�in TA?rkiyea��de yerleAYme hakkA�na sahip olmasA� da gerekir. Onursal A?yelik iA�in bu koAYul aranmaz.

Dernek baAYkanlA�AYA�na yazA�lA� olarak yapA�lacak A?yelik baAYvurusu, dernek yA�netim kurulunca en A�ok otuz gA?n iA�inde A?yeliAYe kabul veya isteAYin reddi AYeklinde karara baAYlanA�r ve sonuA� yazA�yla baAYvuru sahibine bildirilir. BaAYvurusu kabul edilen A?ye, bu amaA�la tutulacak deftere kaydedilir.

DerneAYin asA�l A?yeleri, derneAYinA� kurucularA� ile mA?racaatlarA� A?zerine yA�netim kurulunca A?yeliAYe kabul edilen kiAYilerdir.

DerneAYe maddi ve manevi bakA�mdan A�nemli destek saAYlamA�AY bulunanlar yA�netim kurulu kararA� ile onursal A?ye olarak kabul edilebilir.

DerneAYin AYubesi aA�A�ldA�AYA�nda dernek merkezinde kayA�tlA� bulunanlarA�n A?yelik kayA�tlarA� AYubelere aktarA�lA�r. Yeni A?yelik mA?racaatlarA� AYubelere yapA�lA�r. A?yeliAYe kabul ve A?yelikten silinme iAYlemleri AYube yA�netim kurullarA� tarafA�ndan yapA�lA�r ve en A�ok otuz gA?n iA�inde bir yazA�yla Genel Merkeze bildirilir.

A?yelikten A�A�kma

Madde 6– Her A?ye yazA�lA� olarak bildirmek kaydA�yla, dernekten A�A�kma hakkA�na sahiptir.

A?yenin istifa dilekA�esi yA�netim kuruluna ulaAYtA�AYA� anda A�A�kA�AY iAYlemleri sonuA�lanmA�AY sayA�lA�r. A?yelikten ayrA�lma, A?yenin derneAYe olan birikmiAY borA�larA�nA� sona erdirmez.

A?yelikten A�A�karA�lma

Madde 7– Dernek A?yeliAYinden A�A�karA�lmayA� gerektiren haller.

1- Dernek tA?zA?AYA?ne aykA�rA� davranA�AYlarda bulunmak,

2- Verilen gA�revlerden sA?rekli kaA�A�nmak,

3- YazA�lA� ikazlara raAYmen A?yelik aidatA�nA� altA� ay iA�inde A�dememek,

4- Dernek organlarA�nca verilen kararlara uymamak.

5- A?ye olma AYartlarA�nA� kaybetmiAY olmak,

YukarA�da sayA�lan durumlardan birinin tespiti halinde yA�netim kurulu kararA� ile A?yelikten A�A�karA�labilir.

Dernekten A�A�kan veya A�A�karA�lanlar, A?ye kayA�t defterinden silinir ve dernek malvarlA�AYA�nda hak iddia edemez.

DernekA� OrganlarA�

Madde 8-DerneAYin organlarA� aAYaAYA�da gA�sterilmiAYtir.

1- Genel kurul,

2- YA�netim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun KuruluAY Azekli, Toplanma ZamanA� ve A�aAYrA� ve ToplantA� UsulA?

Madde 9-Genel kurul, derneAYin en yetkili karar organA� olup; derneAYe kayA�tlA� A?yelerden; AYubenin doAYal delegeleri ile AYubede kayA�tlA� A?yeler tarafA�ndan seA�ilmiAY delegelerden oluAYur.

Genel kurul;

1- Bu tA?zA?kte belli edilen zamanda olaAYan,

2- YA�netim veya denetim kurulunun gerekli gA�rdA?AYA? hallerde veya dernek A?yelerinden beAYte birinin yazA�lA� isteAYi A?zerine otuz gA?n iA�inde olaAYanA?stA? toplanA�r.

OlaAYan genel kurul, 3 yA�lda bir, MayA�s ayA� iA�ersinde, yA�netim kurulunca belirlenecek gA?n yer ve saatte toplanA�r.

Genel kurul toplantA�ya yA�netim kurulunca A�aAYrA�lA�r.

YA�netim kurulu, genel kurulu toplantA�ya A�aAYA�rmazsa; A?yelerden birinin baAYvurusu A?zerine sulh hakimi, A?A� A?yeyi genel kurulu toplantA�ya A�aAYA�rmakla gA�revlendirir.

A�aAYrA� UsulA?

YA�netim kurulu, dernek tA?zA?AYA?ne gA�re genel kurula katA�lma hakkA� bulunan A?yelerin listesini dA?zenler. Genel kurula katA�lma hakkA� bulunan A?yeler, en az onbeAY gA?n A�nceden, gA?nA?, saati, yeri ve gA?ndemi bir gazetede ilan edilmek veyaA�yazA�lA� ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantA�ya A�aAYrA�lA�r. Bu A�aAYrA�da, A�oAYunluk saAYlanamamasA� sebebiyle toplantA� yapA�lamazsa, ikinci toplantA�nA�n hangi gA?n, saat ve yerde yapA�lacaAYA� da belirtilir. A�lk toplantA� ile ikinci toplantA� arasA�ndaki sA?re yedi gA?nden az, altmA�AY gA?nden fazla olamaz.

ToplantA�, A�oAYunluk saAYlanamamasA� sebebinin dA�AYA�nda baAYka bir nedenle geri bA�rakA�lA�rsa, bu durum geri bA�rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantA� iA�in yapA�lan A�aAYrA� usulA?ne uygun olarak A?yelere duyurulur. A�kinci toplantA�nA�n geri bA�rakma tarihinden itibaren en geA� altA� ay iA�inde yapA�lmasA� zorunludur. A?yeler ikinci toplantA�ya, birinci fA�krada belirtilen esaslara gA�re yeniden A�aAYrA�lA�r.

Genel kurul toplantA�sA� bir defadan fazla geri bA�rakA�lamaz.

ToplantA� UsulA?

Genel kurul, katA�lma hakkA� bulunan A?yelerin salt A�oAYunluAYunun, tA?zA?k deAYiAYikliAYi ve derneAYin feshi hallerinde ise A?A�te ikisinin katA�lA�mA�yla toplanA�r; A�oAYunluAYun saAYlanamamasA� sebebiyle toplantA�nA�n ertelenmesi durumunda ikinci toplantA�da A�oAYunluk aranmaz. Ancak, bu toplantA�ya katA�lan A?ye sayA�sA�, yA�netim ve denetim kurullarA� A?ye tam sayA�sA�nA�n iki katA�ndan az olamaz.

Genel kurula katA�lma hakkA� bulunan A?yelerin listesi toplantA� yerinde hazA�r bulundurulur. ToplantA� yerine girecek A?yelerin resmi makamlarca verilmiAY kimlik belgeleri, yA�netim kurulu A?yeleri veya yA�netim kurulunca gA�revlendirilecek gA�revliler tarafA�ndan kontrol edilir. A?yeler, yA�netim kurulunca dA?zenlenen listedeki adlarA� karAYA�sA�na imza koyarak toplantA� yerine girerler.

ToplantA� yeter sayA�sA� saAYlanmA�AYsa durum bir tutanakla tespit edilirA� veA� toplantA�A�yA�netim kurulu baAYkanA� veya gA�revlendireceAYi yA�netim kurulu A?yelerinden biri tarafA�ndanA� aA�A�lA�r. ToplantA� yeter sayA�sA� saAYlanamamasA� halinde de yA�netim kurulunca bir tutanak dA?zenlenir.

AA�A�lA�AYtan sonra, toplantA�yA� yA�netmek A?zere bir baAYkan ve yeteri kadar baAYkan vekili ile yazman seA�ilerek divan heyeti oluAYturulur.

Dernek organlarA�nA�n seA�imi iA�in yapA�lacak oylamalarda, oy kullanan A?yelerin divan heyetine kimliklerini gA�stermeleri ve hazA�run listesindeki isimlerinin karAYA�larA�nA� imzalamalarA� zorunludur.

ToplantA�nA�n yA�netimi ve gA?venliAYinin saAYlanmasA� divan baAYkanA�na aittir.

Genel kurulda, yalnA�zca gA?ndemde yer alan maddeler gA�rA?AYA?lA?r. Ancak toplantA�da hazA�r bulunan A?yelerin onda biri tarafA�ndan gA�rA?AYA?lmesi yazA�lA� olarak istenen konularA�n gA?ndeme alA�nmasA� zorunludur.

Genel kurulda her A?yenin bir oy hakkA� vardA�r; A?ye oyunu AYahsen kullanmak zorundadA�r. Onursal A?yeler genel kurul toplantA�larA�na katA�labilir ancak oy kullanamazlar. TA?zel kiAYinin A?ye olmasA� halinde, tA?zel kiAYinin yA�netim kurulu baAYkanA� veya temsille gA�revlendireceAYi kiAYi oy kullanA�r.

ToplantA�da gA�rA?AYA?len konular ve alA�nan kararlar bir tutanaAYa yazA�lA�r ve divan baAYkanA� ile yazmanlar tarafA�ndan birlikte imzalanA�r.A� ToplantA� sonunda, tutanak ve diAYer belgeler yA�netim kurulu baAYkanA�na teslim edilir. YA�netim kurulu baAYkanA� bu belgelerin korunmasA�ndan ve yeni seA�ilen yA�netim kuruluna yedi gA?n iA�inde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Azekilleri

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alA�nmamA�AYsa, yA�netim ve denetim kurulu A?yelerin seA�imleri gizli oylama ile diAYer konulardaki kararlar ise aA�A�k olarak oylanA�r. Gizli oylar, toplantA� baAYkanA� tarafA�ndan mA?hA?rlenmiAY kaAYA�tlarA�n veya oy pusulalarA�nA�n A?yeler tarafA�ndan gereAYi yapA�ldA�ktan sonra iA�i boAY bir kaba atA�lmasA� ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aA�A�k dA�kA?mA? yapA�larak belirlenen oylardA�r.

AA�A�k oylamada,A� genel kurul baAYkanA�nA�n belirteceAYi yA�ntem uygulanA�r.

Genel kurul kararlarA�, toplantA�ya katA�lan A?yelerin salt A�oAYunluAYuyla alA�nA�r. Azu kadar ki, tA?zA?k deAYiAYikliAYi ve derneAYin feshi kararlarA�, ancak toplantA�ya katA�lan A?yelerin A?A�te iki A�oAYunluAYuyla alA�nabilir.

ToplantA�sA�z veya A�aAYrA�sA�z AlA�nan Kararlar

BA?tA?n A?yelerin bir araya gelmeksizin yazA�lA� katA�lA�mA�yla alA�nan kararlar ile dernek A?yelerinin tamamA�nA�n bu tA?zA?kte yazA�lA� A�aAYrA� usulA?ne uymaksA�zA�n bir araya gelerek aldA�AYA� kararlar geA�erlidir.A�A�A�A�A�A� Bu AYekilde karar alA�nmasA� olaAYan toplantA� yerine geA�mez.

Genel Kurulun GA�rev ve Yetkileri

AAYaAYA�da yazA�lA� hususlar genel kurulca gA�rA?AYA?lA?p karara baAYlanA�r.

1- Dernek organlarA�nA�n seA�ilmesi,

2- Dernek tA?zA?AYA?nA?n deAYiAYtirilmesi,

3- YA�netim ve denetim kurullarA� raporlarA�nA�n gA�rA?AYA?lmesi ve yA�netim kurulunun ibrasA�,

4- YA�netim kurulunca hazA�rlanan bA?tA�enin gA�rA?AYA?lA?p aynen veya deAYiAYtirilerek kabul edilmesi,

5- DerneAYin diAYer organlarA�nA�n denetlenmesi ve gerek gA�rA?ldA?AYA?nde haklA� sebeplerle onlarA�n gA�revden alA�nmasA�,

6- A?yeliAYin reddi veya A?yelikten A�A�karma hakkA�nda verilen yA�netim kurulu kararlarA�na karAYA� yapA�lan itirazlarA�n incelenmesi ve karara baAYlanmasA�,

7- Dernek iA�in gerekli olan taAYA�nmaz mallarA�n satA�n alA�nmasA� veya mevcut taAYA�nmaz mallarA�n satA�lmasA� hususunda yA�netim kuruluna yetki verilmesi,

8- YA�netim kurulunca dernek A�alA�AYmalarA� ile ilgili olarak hazA�rlanacak yA�netmelikleri inceleyip aynen veya deAYiAYtirilerek onaylanmasA�,

9- Dernek yA�netim ve denetim kurullarA�nA�n kamu gA�revlisi olmayan baAYkan ve A?yelerine verilecek A?cret ile her tA?rlA? A�denek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri iA�in gA�revlendirilecek A?yelere verilecek gA?ndelik ve yolluk miktarlarA�nA�n tespit edilmesi,

10- DerneAYin federasyona katA�lmasA� ve ayrA�lmasA�nA�n kararlaAYtA�rA�lmasA�,

11- DerneAYin AYubelerinin aA�A�lmasA�nA�n kararlaAYtA�rA�lmasA� ve aA�A�lmasA�na karar verilen AYube ile ilgili iAYlemlerin yA?rA?tA?lmesi husunda yA�netim kuruluna yetki verilmesi,

12- DerneAYin uluslar arasA� faaliyette bulunmasA�, yurt dA�AYA�ndaki dernek ve kuruluAYlara A?ye olarak katA�lmasA� veya ayrA�lmasA�,

13- DerneAYin vakA�f kurmasA�,

14- DerneAYin fesih edilmesi,

15- YA�netim kurulunun diAYer A�nerilerinin incelenipA� karara baAYlanmasA�,

16- DerneAYin en yetkili organA� olarak derneAYin diAYer bir organA�na verilmemiAY olan iAYlerin gA�rA?lmesi ve yetkilerin kullanA�lmasA�,

17- Mevzuatta genel kurulca yapA�lmasA� belirtilen diAYer gA�revlerin yerine getirilmesi,

YA�netim Kurulunun TeAYkili, GA�rev ve Yetkileri

Madde 11– YA�netim kurulu beAY asA�l ve beAY yedek A?ye olarak genel kurulca seA�ilir.

YA�netim kurulu, seA�imden sonraki ilk toplantA�sA�nda bir kararla gA�rev bA�lA?AYA?mA? yaparak baAYkan, baAYkan yardA�mcA�sA�, sekreter, sayman ve A?yea��yi belirler.

YA�netim kurulu, tA?m A?yelerin haber edilmesi AYartA�yla her zaman toplantA�ya A�aAYrA�labilir. A?ye tamsayA�sA�nA�n yarA�sA�ndan bir fazlasA�nA�n hazA�r bulunmasA� ile toplanA�r. Kararlar, toplantA�ya katA�lan A?ye tam sayA�sA�nA�n salt A�oAYunluAYu ile alA�nA�r.

YA�netim kurulu asA�l A?yeliAYinde istifa veya baAYka sebeplerden dolayA� boAYalma olduAYu

taktirde genel kurulda aldA�AYA� oy A�okluAYu sA�rasA�na gA�re yedek A?yelerin gA�reve A�aAYrA�lmasA� mecburidir.

YA�netim Kurulunun GA�rev ve Yetkileri

YA�netim kurulu aAYaAYA�daki hususlarA� yerine getirir.

1- DerneAYi temsil etmek veya bu hususta kendi A?yelerinden birine veya bir A?A�A?ncA? kiAYiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarA�na iliAYkinA� iAYlemleri yapmak ve gelecek dA�neme ait bA?tA�eyi hazA�rlayarak genel kurula sunmak,

3- DerneAYin A�alA�AYmalarA� ile ilgili yA�netmelikleri hazA�rlayarak genel kurul onayA�na sunmak,

4- Genel kurulun verdiAYi yetki ile taAYA�nmaz mal satA�n almak, derneAYe ait taAYA�nA�r ve taAYA�nmaz mallarA� satmak, bina veya tesis inAYa ettirmek, kira sA�zleAYmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiAYi yetki ile AYube aA�maya iliAYkin iAYlemlerin yA?rA?tA?lmesini saAYlamak,

6- DerneAYin AYubelerinin denetlenmesini saAYlamak,

7- Gereli gA�rA?len yerlerde temsilcilik aA�A�lmasA�nA� saAYlamak,

8- Genel kurulda alA�nan kararlarA� uygulamak,

9- Her faaliyet yA�lA� sonunda derneAYin iAYletme hesabA� tablosu veya bilanA�o ve gelir tablosu ile yA�netim kurulu A�alA�AYmalarA�nA� aA�A�klayan raporunu dA?zenlemek,A�toplandA�AYA�nda genel kurula sunmak,

10- BA?tA�enin uygulanmasA�nA� saAYlamak,

11- DerneAYe A?ye alA�nmasA� veya A?yelikten A�A�karA�lma hususlarA�nda karar vermek,

12- DerneAYin amacA�nA� gerA�ekleAYtirmek iA�in yetkisi dahilinde her A�eAYit kararA� almak ve uygulamak,

13- MevzuatA�n kendisine verdiAYi diAYer gA�revleriA� yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun TeAYkili, GA�rev ve Yetkileri

Madde 12-A�Denetim kurulu, A?A� asA�l ve A?A� yedekA� A?ye olarak genel kurulca seA�ilir.

Denetim kurulu asA�l A?yeliAYinde istifa veya baAYka sebeplerden dolayA� boAYalma olduAYu taktirde genel kurulda aldA�AYA� oy A�okluAYu sA�rasA�na gA�re yedek A?yelerin gA�reve A�aAYrA�lmasA� mecburidir.

Denetim Kurulunun GA�rev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneAYin, tA?zA?AYA?nde gA�sterilen amaA� ve amacA�n gerA�ekleAYtirilmesi iA�in sA?rdA?rA?leceAYi belirtilen A�alA�AYma konularA� doAYrultusunda faaliyet gA�sterip gA�stermediAYini, defter, hesap ve kayA�tlarA�n mevzuata ve dernek tA?zA?AYA?ne uygun olarak tutulup tutulmadA�AYA�nA�, dernek tA?zA?AYA?nde tespit edilen esas ve usullere gA�re ve bir yA�lA� geA�meyen aralA�klarla denetler ve denetim sonuA�larA�nA� bir rapor halinde yA�netim kuruluna ve toplandA�AYA�nda genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiAYinde genel kurulu toplantA�ya A�aAYA�rA�r.

DerneAYin Gelir KaynaklarA�

Madde 13– DerneAYin gelir kaynaklarA� aAYaAYA�da sayA�lmA�AYtA�r.

1- A?ye aidatA�: A?yelerden giriAY A�dentisi olarakA� 20,00 A�YTL, aylA�k olarak taA�A�A�10,00 YTL aidat alA�nA�r. Bu miktarlarA� artA�rmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2- Azube A�dentisi: DerneAYin genel giderlerini karAYA�lamak A?zere AYubeler tarafA�ndan tahsil edilen A?ye A�dentilerinin %50a��si altA� ayda bir genel merkeze gA�nderilir,

3- GerA�ek ve tA?zel kiAYilerin kendi isteAYi ile derneAYe yaptA�klarA� baAYA�AY ve yardA�mlar,

4- Dernek tarafA�ndan tertiplenen A�ay ve yemekli toplantA�, gezi ve eAYlence, temsil, konser, spor yarA�AYmasA� ve konferans gibi faaliyetlerden saAYlanan gelirler,

5- DerneAYin mal varlA�AYA�ndan elde edilen gelirler,

6- YardA�m toplama hakkA�ndaki mevzuat hA?kA?mlerine uygun olarak toplanacak baAYA�AY ve yardA�mlar,

7- DerneAYin, amacA�nA� gerA�ekleAYtirmek iA�in ihtiyaA� duyduAYu geliri temin etmek amacA�yla giriAYtiAYi ticari faaliyetlerden elde edilen kazanA�lar,

8- DiAYer gelirler.

DerneAYin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-A�Defter tutma esaslarA�;

Dernekte, iAYletme hesabA� esasA�na gA�re defter tutulur. Ancak, yA�llA�k brA?t gelirin mevzuatta

belirtilen limiti aAYmasA� durumunda takip eden hesap dA�neminden baAYlayarak bilanA�o esasA�na

gA�re defter tutulur.

BilanA�o esasA�na geA�ilmesi durumunda, A?st A?ste iki hesap dA�neminde yukarA�da belirtilen haddin altA�na dA?AYA?lA?rse, takip eden yA�ldan itibaren iAYletme hesabA� esasA�na dA�nA?lebilir.

YukarA�da belirtilen hadde baAYlA� kalmaksA�zA�n yA�netim kurulu kararA� ile bilanA�o esasA�na gA�re defter tutulabilir.

DerneAYin ticari iAYletmesi aA�A�lmasA� durumunda, bu ticari iAYletme iA�in, ayrA�ca Vergi Usul Kanunu hA?kA?mlerine gA�re defter tutulur.

KayA�t UsulA?

DerneAYin defter ve kayA�tlarA� Dernekler YA�netmeliAYinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aAYaAYA�da yazA�lA� defterler tutulur.

a) A�AYletme hesabA� esasA�nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aAYaAYA�daki gibidir:

1- Karar Defteri: YA�netim kurulu kararlarA� tarih ve numara sA�rasA�yla bu deftere yazA�lA�r ve kararlarA�n altA� toplantA�ya katA�lan A?yelerce imzalanA�r.

2- A?ye KayA�t Defteri: DerneAYe A?ye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneAYe giriAY ve A�A�kA�AY tarihleri bu deftere iAYlenir. A?yelerin A�dedikleri giriAY ve yA�llA�k aidat miktarlarA� bu deftere iAYlenebilir.

3- Evrak KayA�t Defteri: Gelen veA� giden evraklar, tarih ve sA�ra numarasA� ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakA�n asA�llarA� ve giden evrakA�n kopyalarA� dosyalanA�r. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar A�A�ktA�sA� alA�nmak suretiyle saklanA�r.

4- DemirbaAY Defteri: DerneAYe ait demirbaAYlarA�n edinme tarihi ve AYekli ile kullanA�ldA�klarA� veya verildikleri yerler ve kullanA�m sA?relerini dolduranlarA�n kayA�ttan dA?AYA?rA?lmesi bu deftere iAYlenir.

5- A�AYletme HesabA� Defteri: Dernek adA�na alA�nan gelirler ve yapA�lan giderler aA�A�k ve dA?zenli olarak bu deftere iAYlenir.

6- AlA�ndA� Belgesi KayA�t Defteri: AlA�ndA� belgelerinin seri ve sA�ra numaralarA�, bu belgeleri alan ve iade edelerin adA�, soyadA� ve imzalarA� ile aldA�klarA� ve iade ettikleri tarihler bu deftere iAYlenir.

b) BilanA�o esasA�nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aAYaAYA�daki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncA� alt bentlerinde kayA�tlA� defterler bilanA�o esasA�nda defter tutulmasA� durumunda daA� tutulur.

2- Yevmiye Defteri, BA?yA?k Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulA? ile kayA�t AYekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye BakanlA�AYA�na verdiAYi yetkiye istinaden yayA�mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel TebliAYleri esaslarA�na gA�re yapA�lA�r.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmasA� zorunlu olan defterler kullanmaya baAYlamadan A�nce il dernekler mA?dA?rlA?AYA?ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanA�lmasA�na sayfalarA� bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapA�lmaz. Ancak, bilanA�o esasA�na gA�re tutulan defterler ile form veya sA?rekli form yapraklA� defterlerin, kullanA�lacaAYA� yA�ldan A�nce gelen son ayda, her yA�l yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve BilanA�o DA?zenlenmesi

A�AYletme hesabA� esasA�na gA�re kayA�t tutulmasA� durumunda yA�l sonlarA�nda (31 AralA�k) (Dernekler YA�netmeliAYi EK-16a��da belirtilen) a�?A�AYletme HesabA� Tablosua�? dA?zenlenir. BilanA�o esasA�na gA�re defter tutulmasA� durumunda ise, yA�l sonlarA�nda (31 AralA�k), Maliye BakanlA�AYA�nca yayA�mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel TebliAYlerini esas alarak bilanA�o ve gelir tablosu dA?zenlenir.

DerneAYin Gelir ve Gider A�AYlemleri

Madde 15-A�Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler YA�netmeliAYi EK- 17a��de A�rneAYi bulunan) a�?AlA�ndA� Belgesia�? ileA�tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracA�lA�AYA� ile tahsili halinde banka tarafA�ndan dA?zenlenen dekont veya hesap A�zeti gibi belgeler alA�ndA� belgesi yerine geA�er.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satA�AY fiAYi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapA�lA�r. Ancak derneAYin, Gelir Vergisi Kanununun 94a��A?ncA? maddesi kapsamA�nda bulunan A�demeleri iA�in Vergi Usul Kanunu hA?kA?mlerine gA�re gider pusulasA�, bu kapsamda da bulunmayan A�demeleri iA�in (Dernekler YA�netmeliAYi EK-13a��te A�rneAYi bulunan) a�?Gider Makbuzua�? dA?zenlenir.

Dernek tarafA�ndan kiAYi, kurum veya kuruluAYlara yapA�lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler YA�netmeliAYi EK-14a��te A�rneAYi bulunan) a�?Ayni YardA�m Teslim Belgesia�? ile yapA�lA�r. KiAYi, kurum veya kuruluAYlar tarafA�ndan derneAYe yapA�lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler YA�netmeliAYi EK-15a��te A�rneAYi bulunan) a�?Ayni BaAYA�AY AlA�ndA� Belgesia�? ile kabul edilir.

AlA�ndA� Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanA�lacak a�?AlA�ndA� Belgeleria�? (Dernekler YA�netmeliAYi EK- 17a��de gA�sterilen biA�im ve ebatta) yA�netim kurulu kararA�yla, matbaaya bastA�rA�lA�r.

AlA�ndA� belgelerinin bastA�rA�lmasA� ve kontrolA?, matbaadan teslim alA�nmasA�, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasA�nda devir teslimi ve alA�ndA� belgesi ile dernek adA�na gelir tahsil edecek kiAYi veya kiAYiler tarafA�ndan bu alA�ndA� belgelerinin kullanA�mA�na ve toplanA�lan gelirlerin teslimine iliAYkin hususlarda Dernekler YA�netmeliAYinin ilgili hA?kA?mlerine gA�re hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adA�na gelir tahsil edecek kiAYi veya kiAYiler, yetki sA?resi de belirtilmek suretiyle, yA�netim kurulu kararA� ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiAYilerin aA�A�k kimliAYi, imzasA� ve fotoAYraflarA�nA� ihtiva eden (Dernekler YA�netmeliAYi EK- 19a��da A�rneAYi bulunan) a�?Yetki Belgesi a�? dernek tarafA�ndan A?A� nA?sha olarak dA?zenlenerek, dernek yA�netim kurulu baAYkanA�nca onaylanA�r. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deAYiAYiklikler yA�netim kurulu baAYkanA�nca, onbeAY gA?n iA�erisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adA�na gelir tahsil edecek kiAYiler, ancak adlarA�na dA?zenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baAYlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanA�mA�, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler YA�netmeliAYinin ilgili hA?kA?mlerine gA�re hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama SA?resi

Defterler hariA� olmak A?zere, dernek tarafA�ndan kullanA�lan alA�ndA� belgeleri, harcama belgeleri ve diAYer belgeler A�zel kanunlarda belirtilen sA?reler saklA� kalmak A?zere, kaydedildikleri defterlerdeki sayA� ve tarih dA?zenine uygun olarak 5 yA�l sA?reyle saklanA�r.

Beyanname Verilmesi

Madde 16-A�DerneAYin, bir A�nceki yA�la ait faaliyetleri ile gelir ve gider iAYlemlerinin yA�l sonu itibarA�yla sonuA�larA�na iliAYkin (Dernekler YA�netmeliAYi EK-21a��de sunulan) a�?Dernek Beyannamesia�? dernek yA�netim kurulu tarafA�ndan onaylandA�ktan sonra, her takvim yA�lA�nA�n ilk dA�rt ayA� iA�inde dernek baAYkanA� tarafA�ndan ilgili mA?lki idare amirliAYine verilir.

Bildirim YA?kA?mlA?lA?AYA?

Madde 17-A�MA?lki amirliAYe yapA�lacak bildirimler;

Genel Kurul SonuA� Bildirimi

OlaAYan veya olaAYanA?stA? genel kurul toplantA�larA�nA� izleyen otuz gA?n iA�inde, yA�netim ve denetim kurullarA� ile diAYer organlara seA�ilen asA�l ve yedek A?yeleri iA�eren (Dernekler YA�netmeliAYiA�EK-3 te sunulan)A� a�?Genel Kurul SonuA� Bildirimia�? ve ekleri yA�netim kurulu baAYkanA� tarafA�ndan

ilgili mA?lki idare amirliAYine bildirilir:

Genel kurul sonuA� bildirimine;

1- Divan baAYkanA�, baAYkan yardA�mcA�larA� ve yazman tarafA�ndan imzalanmA�AY genel kurul toplantA� tutanaAYA� A�rneAYi,

2- TA?zA?k deAYiAYikliAYi yapA�lmA�AYsa, tA?zA?AYA?n deAYiAYen maddelerinin yeni ve eski AYekli ile dernek tA?zA?AYA?nA?n son AYeklinin her sayfasA� yA�netim kurulunca imzalanmA�AY A�rneAYi,Eklenir.

TaAYA�nmazlarA�n Bildirilmesi

DerneAYin edindiAYi taAYA�nmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gA?n iA�inde (Dernekler YA�netmeliAYi EK-26a��da sunulan) a�?TaAYA�nmaz Mal Bildirimia�?ni doldurmak suretiyle mA?lki idare amirliAYine bildirilir.


 

YurtdA�AYA�ndan YardA�m Alma Bildirimi

Dernek tarafA�ndan, yurtdA�AYA�ndan yardA�m alA�nacak olmasA� durumunda yardA�m alA�nmadan A�nce (Dernekler YA�netmeliAYi EK-4a��te belirtilen) a�?YurtdA�AYA�ndan YardA�m Alma Bildirimia�? iki nA?sha olarak doldurup mA?lki idare amirliAYine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dA�AYA�ndan yardA�m alA�nmasA� hususunda alA�nmA�AY yA�netim kurulu kararA� A�rneAYi, varsa bu konuda dA?zenlenen protokol, sA�zleAYme ve benzeri belgeler ile yardA�mA�n aktarA�ldA�AYA� hesaba iliAYkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir A�rneAYi de eklenir.

Nakdi yardA�mlarA�n bankalar aracA�lA�AYA�yla alA�nmasA� ve kullanA�lmadan A�nce bildirim AYartA�nA�n yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve KuruluAYlarA� A�le Birlikte YA?rA?tA?len Ortak Projelerle ilgili Bildirim

DerneAYin gA�rev alanA�na iliAYkin konularda kamu kurum ve kuruluAYlarA� ile yA?rA?ttA?AYA? ortak projelerle ilgili olarak yapA�lan protokol ve projenin A�rneAYi (Dernekler YA�netmeliAYi EK-23a��de gA�sterilen) a�?Proje Bildirimia�?ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iA�inde dernek merkezinin bulunduAYu yerin valiliAYine verilir.

DeAYiAYikliklerin Bildirilmesi

DerneAYin yerleAYim yerinde meydana gelen deAYiAYiklik (Dernekler YA�netmeliAYi EK-24a��te belirtilen) a�?YerleAYim Yeri DeAYiAYiklik Bildirimia�?; genel kurul toplantA�sA� dA�AYA�nda dernek organlarA�nda meydana gelen deAYiAYiklikler (Dernekler YA�netmeliAYi EK-25a��te belirtilen) a�?Dernek OrganlarA�ndaki DeAYiAYiklik Bildirimia�? doldurulmak suretiyle, deAYiAYikliAYi izleyen otuz gA?n iA�inde mA?lki idare amirliAYine bildirilir.

Dernek tA?zA?AYA?nde yapA�lan deAYiAYiklikler de tA?zA?k deAYiAYikliAYinin yapA�ldA�AYA� genel kurul toplantA�sA�nA� izleyen otuz gA?n iA�inde, genel kurul sonuA� bildirimi ekinde mA?lki idare amirliAYine bildirilir.

DerneAYin A�A� Denetimi

Madde 18-A�Dernekte genel kurul, yA�netim kurulu veya denetim kurulu tarafA�ndan iA� denetim yapA�labileceAYi gibi, baAYA�msA�z denetim kuruluAYlarA�na da denetim yaptA�rA�labilir. Genel kurul, yA�netim kurulu veya baAYA�msA�z denetim kuruluAYlarA�nca denetim yapA�lmA�AY olmasA�, denetim kurulunun yA?kA?mlA?lA?AYA?nA? ortadan kaldA�rmaz.

Denetim kurulu tarafA�ndan en geA� yA�lda bir defa derneAYin denetimi gerA�ekleAYtirilir. Genel kurul veya yA�netim kurulu, gerek gA�rA?len hallerde denetim yapabilir veya baAYA�msA�z denetim kuruluAYlarA�na denetim yaptA�rabilir.

DerneAYin BorA�lanma Usulleri

Madde 19-A�Dernek amacA�nA� gerA�ekleAYtirmek ve faaliyetlerini yA?rA?tebilmek iA�in ihtiyaA� duyulmasA� halinde yA�netim kurulu kararA� ile borA�lanma yapabilir. Bu borA�lanma kredili mal ve hizmet alA�mA� konularA�nda olabileceAYi gibi nakit olarak ta yapA�labilir. Ancak bu borA�lanma,

derneAYin gelir kaynaklarA� ile karAYA�lanamayacak miktarlarda ve derneAYiA� A�deme gA?A�lA?AYA?ne dA?AYA?recek nitelikte yapA�lamaz.

DerneAYin Azubelerinin KuruluAYu

Madde 20-A�Dernek, gerekli gA�rA?len yerlerde genel kurul kararA�yla AYube aA�abilir. Bu amaA�la dernek yA�netim kurulunca yetki verilen en az A?A� kiAYilik kurucular kurulu, Dernekler YA�netmeliAYia��nde belirtilen AYube kuruluAY bildirimini ve gerekli belgeleri, AYube aA�A�lacak yerin en bA?yA?k mA?lki amirliAYine verir.

Azubelerin GA�rev ve Yetkileri

Madde 21-Azubeler, tA?zel kiAYiliAYi olamayan, dernek amaA� ve hizmet konularA� doAYrultusunda A�zerk faaliyetlerde bulunmakla gA�rev ve yetkili, tA?m iAYlemlerinden doAYan alacak ve borA�larA�ndan A�tA?rA? kendisinin sorumlu olduAYu dernek iA� A�rgA?tA?dA?r.

Azubelerin OrganlarA� ve Azubelere Uygulanacak HA?kA?mler

Madde 22- Azubenin organlarA�, genel kurul, yA�netim kurulu ve denetim kurulua��dur.

Genel kurul, AYubenin kayA�tlA� A?yelerinden oluAYur.A�A�A�A�A�A� YA�netim kurulu, beAY asA�l ve beAY yedek, denetim kurulu ise A?A� asA�l ve A?A� yedek A?ye olarak AYube genel kurulunca seA�ilir.

Bu organlarA�n gA�rev ve yetkileri ile bu tA?zA?kte yer alan dernekle ilgili diAYer hA?kA?mler, mevzuatA�n A�ngA�rdA?AYA? A�erA�evede AYubea��de de A�uygulanA�r.

Azubelerin Genel KurullarA�nA�n Toplanma ZamanA� ve Genel Merkez Genel Kurulunda NasA�l Temsil EdileceAYi

Madde 23-A�Azubeler, genel kurul olaAYan toplantA�larA�nA� genel merkez genel kurulu toplantA�sA�ndan en az iki ay A�nce bitirmek zorundadA�rlar.

Azubelerin olaAYan genel kurulu, 3 yA�lda bir, Azubat ayA� iA�ersinde, AYube yA�netim kurulunca belirlenecek gA?n yer ve saatte toplanA�r.

Azubeler, genel kurul sonuA� bildiriminin bir A�rneAYini toplantA�nA�n yapA�ldA�AYA� tarihi izleyen otuz gA?n iA�inde mA?lki idare amirliAYine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadA�rlar.

Azubeler, genel merkez genel kurulunda seA�imlik ve doAYal delegelerle temsil edilir. Azubelerin yA�netim ve denetim kurulu baAYkanlarA� doAYal delege olarak, AYubede kayA�tlA� her yirmi (20) A?ye iA�in bir (1), arta kalan A?ye A�sayA�sA� A�10a�?dan fazla veya toplam A?ye sayA�sA� 20a�� den az ise bu A?yeler iA�inde bir olmak A?zere seA�ilecek delegeler de seA�imlik delege olarak, AYubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katA�lma hakkA�na sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son AYube genel kurulunda seA�ilen delegeler katA�lA�r. Genel merkez yA�netim ve denetim kurulu A?yeleri genel merkez genel kuruluna katA�lA�r, ancak AYube adA�na delege seA�ilmedikleri sA?rece oy kullanamazlar.

Azubelerin yA�netim veya denetim kurulunda gA�revli olanlar genel merkez yA�netim veya denetim kuruluna seA�ildiklerinde AYubedeki gA�revinden ayrA�lA�rlar.

Temsilcilik AA�ma

Madde 24-A�Dernek, gerekli gA�rdA?AYA? yerlerde dernek faaliyetlerini yA?rA?tmek amacA�yla yA�netim kurulu kararA�yla temsilcilik aA�abilir. TemsilciliAYin adresi, yA�netim kurulu kararA�yla temsilci olarak gA�revlendirilen kiAYi veya kiAYiler tarafA�ndan o yerin mA?lkA� idare amirliAYine yazA�lA� olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Azubeler temsilcilik aA�amazlar.

TA?zA?AYA?n Ne Azekilde DeAYiAYtirileceAYi

Madde 25-A�TA?zA?k deAYiAYikliAYi genel kurul kararA� ile yapA�labilir.

Genel kurulda tA?zA?k deAYiAYikliAYi yapA�labilmesi iA�in genel kurula katA�lma ve oy kullanma hakkA� bulunan A?yelerin 2/3 A�oAYunluAYu aranA�r. A�oAYunluAYun saAYlanamamasA� sebebiyle toplantA�nA�n ertelenmesi durumunda ikinci toplantA�da A�oAYunluk aranmaz. Ancak, bu toplantA�ya katA�lan A?ye sayA�sA�, yA�netim ve denetim kurullarA� A?ye tam sayA�sA�nA�n iki katA�ndan az olamaz.

TA?zA?k deAYiAYikliAYi iA�in gerekli olan karar A�oAYunluAYu toplantA�ya katA�lan ve oy kullanma hakkA� bulunan A?yelerin oylarA�nA�n 2/3a��A?a��dA?r. Genel kuruldaA� tA?zA?k deAYiAYikliAYi oylamasA� aA�A�k olarak yapA�lA�r.

DerneAYinA� Feshi veA� Mal VarlA�AYA�nA�nA� TasfiyeA�A� Azekli

Madde 26– Genel kurul, her zaman derneAYin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun gA�rA?AYA?lebilmesi iA�in genel kurula katA�lma ve oy kullanma

hakkA� bulunan A?yelerin 2/3 A�oAYunluAYu aranA�r. A�oAYunluAYun saAYlanamamasA� sebebiyle toplantA�nA�n ertelenmesi durumunda ikinci toplantA�da A�oAYunluk aranmaz. Ancak, bu toplantA�ya katA�lan A?ye sayA�sA�, yA�netim ve denetim kurullarA� A?ye tam sayA�sA�nA�n iki katA�ndan az olamaz.

Fesih kararA�nA�n alA�nabilmesi iA�in gerekli olan karar A�oAYunluAYu toplantA�ya katA�lan ve oy kullanma hakkA� bulunan A?yelerin oylarA�nA�n 2/3a��A?a��dA?r. Genel kuruldaA� fesih kararA� oylamasA� aA�A�k olarak yapA�lA�r.

Tasfiye A�AYlemleri

Genel kurulca fesih kararA� verildiAYinde, derneAYin para, mal ve haklarA�nA�n tasfiyesi son yA�netim kurulu A?yelerinden oluAYan tasfiye kurulunca yapA�lA�r. Bu iAYlemlere, feshe iliAYkin genel kurul kararA�nA�n alA�ndA�AYA� veya kendiliAYinden sona erme halinin kesinleAYtiAYi tarihten itibaren baAYlanA�r. Tasfiye sA?resi iA�inde bA?tA?n iAYlemlerde dernek adA�nda a�?Tasfiye Halinde Adalet GA�nA?llA?leri DerneAYia�? ibaresi kullanA�lA�r.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneAYin para, mal ve haklarA�nA�n tasfiyesi iAYlemlerini baAYtan sonuna kadar tamamlamakla gA�revli ve yetkilidir. Bu kurul, A�nce derneAYin hesaplarA�nA� inceler. A�nceleme esnasA�nda derneAYe ait defterler, alA�ndA� belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayA�tlarA� ile diAYer belgelerinin tespiti yapA�larak varlA�k ve yA?kA?mlA?lA?kleri bir tutanaAYa baAYlanA�r. Tasfiye iAYlemeleri sA�rasA�nda derneAYin alacaklA�larA�na A�aAYrA�da bulunulur ve varsa mallarA� paraya A�evrilerek alacaklA�lara A�denir. DerneAYin alacaklA� olmasA� durumunda alacaklar tahsil edilir. AlacaklarA�n tahsil edilmesi ve borA�larA�n A�denmesinden sonra kalan tA?mA� para,A� mal ve haklarA�, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemiAYse derneAYin bulunduAYu ildeki amacA�na en yakA�n ve fesih edildiAYi tarihte en fazla A?yeye sahip derneAYe devredilir.

Tasfiyeye iliAYkin tA?m iAYlemler tasfiye tutanaAYA�nda gA�sterilir ve tasfiye iAYlemleri, mA?lki idare amirliklerince haklA� bir nedene dayanA�larak verilen ek sA?reler hariA� A?A� ay iA�inde tamamlanA�r.

DerneAYin para, mal ve haklarA�nA�n tasfiye ve intikal iAYlemlerinin tamamlanmasA�nA� mA?teakip tasfiye kurulu tarafA�ndan durumun yedi gA?n iA�inde bir yazA� ile dernek merkezinin bulunduAYu yerin mA?lki idare amirliAYine bildirilmesi ve bu yazA�ya tasfiye tutanaAYA�nA�n da eklenmesi zorunludur.

DerneAYin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sA�fatA�yla son yA�netim kurulu A?yeleri saklamakla gA�revlidir. Bu gA�rev, bir yA�netim kurulu A?yesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma sA?resi beAY yA�ldA�r.

HA?kA?m EksikliAYi

Madde 27– Bu tA?zA?kte belirtilmemiAY hususlardaA� Dernekler Kanunu, TA?rk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen A�A�kartA�lmA�AY olan Dernekler YA�netmeliAYi ve ilgili diAYer mevzuatA�n dernekler hakkA�ndaki hA?kA?mleri uygulanA�r.

GeA�ici Madde 1- A�lk genel kurulda dernek organlarA� oluAYturulana kadar, derneAYi temsil edecek ve dernekle ilgili iAY ve iAYlemleri yA?rA?tecek olan geA�ici yA�netim kurulu A?yeleri aAYaAYA�da belirtilmiAYtir.

GeA�ici YA�netim Kurulu A?yelerinin,

ADI SOYADI A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�GA�rev A?nvanA�

EMRE YURTALANA�A�A�A�A� A�A�A� A�A�A�A� BAAzKAN

MEHMET AYANA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� SEKRETER

KASIM BULUAz A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� MUHASA�P

UAzUR A�AAzLAR A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BAAzKAN YARDIMCISI

A�BRAHA�M TOPA�U A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A?YE

Bu tA?zA?k 27 (Yirmiyedi)A� madde ve 1(Bir) geA�ici maddeden ibarettir.

scroll to top